Riskbruk och beroendeproblematik

Alkoholism är en primär, kronisk sjukdom vars utveckling och symtom påverkas av genetiska, psykosociala och miljöbetingade faktorer. Sjukdomen är ofta progressiv och dödlig. Den karaktäriseras av förlorad kontroll över drickandet, tankemässig koncentration på drogen alkohol och bruk av alkohol trots skadliga konsekvenser samt störd tankeförmåga, främst förnekelse. Vart och ett av dessa symtom kan vara kontinuerligt eller periodiskt.

Alkoholism ingår i en grupp sjukdomar under samlingsbegreppet kemiskt beroende. Hit hör alla sjukdomar orsakade av beroende av sinnesförändrande droger såsom opiater, centralstimulantia, cannabis och bensodiazepiner. Alla har de det gemensamt att de på olika sätt stimulerar dopamin-systemet, hjärnans belöningssystem, med någon form av lustupplevelse som följd. Skilda droger ger dessutom olika andra effekter och bieffekter vilket ger möjlighet till personligt val av favoritdrog.

En av de läkare som haft mest betydelse för beskrivning och förståelse av alkoholismen är Dr Jellinek (verkade på 40-50-talet i USA). Han gör följande indelning av och olika typer av alkoholism:

Alfa-alkoholism = Högkonsumtion utan fysiskt, men psykiskt beroende. Stark tilltro till alkohol, som problemlösare och smörjmedel även under vardagar. Kan leda till familje och/eller arbetsplatsproblem.

Beta-alkoholism = Riskabelt/Skadligt bruk eller psykiskt beroende av alkohol. Tidiga skador på lever, magsäck och bukspottkörtel är vanliga. Den är vanlig i kulturer med ensidig kost och stark överkonsumtion av alkohol.

Delta-alkoholism = Psykiskt och fysiskt beroende föreligger med återställarbehov. ( abstinensproblem ) I denna typ har personen fortfarande viss kontroll på konsumtionen, kan alltså avsluta sitt drickande i tid. Dricker mindre men oftare.

Gamma-alkoholism = Den mest förödande typen av alkoholism när det gäller den fysiska hälsan och det sociala förfallet. Den är uppdelad i tre stadier. Starkt psykiskt och fysiskt beroende.

Gamma 1. Stark tilltro till alkohol, söker gärna upp situationer att få dricka och tappar kontrollen över mängden.

Gamma 2. Risk för eller tecken på sjukdom. En ökning av återställarbehov är oundviklig. Kontrollförlusten ökar.

Gamma 3. Total kontrollförlust. Skyddslös.

Epsilon-alkoholism = Hårdsupande under ett antal dygn eller veckor med långa nyktra perioder däremellan. Dricker 2 till 3 perioder per år. Total kontrollförlust när personen väl börjar dricka. Denna typ påminner om Gamma-alkoholism när personen väl dricker.

Jag använder mig av ett testverktyg som heter Repro-K och/eller ASI,  där jag kan se vilken kraft och typ av alkoholism det ev. kan röra sig om. (se ovan)

Det är viktigt att komma ihåg att beroendet/alkoholismen är en sjukdom. Det anses att man ärver en benägenhet för beroende, medan val av drog bestäms av andra faktorer såsom sociala, personlighetsmässiga eller slumpmässiga val.

Jag anser att även andra typer av “droger” kan användas dysfunktionellt och att man blir beroende. Man får samma symtom som vid alkohol/drogberoende. Några exempel är spel, sex, shopping och mat etc. etc. Oavsett val av drog/besatthet så leder det till kontrollförlust, skuld och skamkänslor och framförallt så leder det till förnekelse.